Bizweb

Hướng dẫn cài đặt giải pháp Criteo trên Bizweb

Overview

Bài viết sau sẽ hưỡng dẫn chi tiết cách cài đặt Criteo trên Bizweb

[[disclaimer-nonplugin]]

Feed

Tạo API key

 • Tạo ứng dụng riêng, vào đường link https://<tên gian hàng>.bizwebvietnam.net/admin/apps/private/create

 • Điền tiêu đề "criteoapi"

 • Cho Quyền đọc ở phần Truy xuất dữ liệu của các tài nguyên
 • Copy và gửi kỹ thuật viên bên Criteo thông tin xác thực 1

Tags

Homepage, Listing, Product and Basket Tag

 • Vào đường link https://<tên gian hàng>.bizwebvietnam.net/admin/themes và chọn Chỉnh sửa HTML/CSS 4

 • Tạo một snippet mới gọi là criteo-tracking

 • Copy nội dung code sau vào snippet
<!-- CRITEO -->
<script type="text/javascript" src="//static.criteo.net/js/ld/ld.js" async="true"></script>
<script type="text/javascript">
  var site_type = (window.innerWidth <= 767) ? 'm' : (window.innerWidth >= 980) ? 'd' : 't';

  window.criteo_q = window.criteo_q || [];
  window.criteo_q.push(
    { event: "setAccount", account: {{accountid}} },
    { event: "setSiteType", type: site_type},
    { event: "setEmail", email: "{{customer.email | remove: " " | strip_newlines | downcase | md5}}"});
</script>
{% case template %}
  {% when 'index' %}
    <script type="text/javascript">
      window.criteo_q.push(
        { event: "viewHome", ecpplugin: "bizweb"}
      );
    </script>
  {% when 'collection' %}
    <script>
      var criteo_items = [];
      {% for item in collection.products limit:3 %}
        criteo_items.push("{{item.id}}");
      {% endfor %}
        window.criteo_q.push(
          { event: "viewList", ecpplugin: "bizweb", product: criteo_items}
        );
    </script>
  {% when 'product' %}
    <script type="text/javascript">
      window.criteo_q.push(
        { event: "viewItem", ecpplugin: "bizweb", product: "{{ product.id }}" }
      );
    </script>
  {% when 'cart' %}
    <script>
      var criteo_items = [];
      {% for item in cart.items %}
        criteo_items.push({
          id : "{{item.product.id}}",
          price : {{item.price | money_without_currency | remove: "," | remove: "₫" }},
          quantity : {{item.quantity}}
        });
      {% endfor %}
      window.criteo_q.push(
        { event: "viewBasket", ecpplugin: "bizweb", product: criteo_items}
      );
    </script>
{% endcase %}
<!-- END CRITEO -->
 • Mở layout file theme.bwt và chèn đoạn code sau trước khi đóng tag body
<!----- YOU MUST INCLUDE THIS STATMENT WHEN USING A NEW THEME OR CRITEO TAGS WILL BREAK ---------->
  {% include 'criteo-tracking' %}
<!----- YOU MUST INCLUDE THIS STATMENT WHEN USING A NEW THEME OR CRITEO TAGS WILL BREAK ---------->

6

Sales Confirmation Tag

 • Vào phần Cấu hình trang thanh toán qua đường link https://<tên gian hàng>.bizwebvietnam.net/admin/settings/checkout

 • Kéo chuột xuống mục Xử lý đơn hàng, copy đoạn code sau vào Nội dung thông báo thêm 7

<!-- CRITEO START -->
<script type="text/javascript" src="//static.criteo.net/js/ld/ld.js" async="true"></script>
<script type="text/javascript">
document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){
  var site_type = (window.innerWidth <= 767) ? 'm' : (window.innerWidth >= 980) ? 'd' : 't';
  var re = /#\d+/gi;
  var $order_summary = $('.order-summary-header');
  var text = '';
  var match = [];
  var transId = (new Date().getTime());
  var email = Bizweb.checkout.email || '';
  var items = [];

  //get Transaction ID
  if($order_summary && $order_summary[0]){
    text = $order_summary[0].innerText;
  }

  match = re.exec(text);
  if(match && match[0]){
    transId = match[0];
  }

  //get cart info
  Bizweb.checkout.line_items.forEach(function(el){
    items.push({
      id: el.product_id,
      quantity: el.quantity,
      price: el.price
    });
  });

  window.criteo_q = window.criteo_q || [];
  window.criteo_q.push(
  { event: "setAccount", account: {{accountid}} },
  { event: "setSiteType", type: site_type},
  { event: "setEmail", email: "{{customer.email | remove: " " | strip_newlines | downcase | md5}}"},
  { event: "trackTransaction", ecpplugin: "bizweb", id: transId, product: items});    
}); 
</script>
<!-- CRITEO END -->