Criteo OneTag

Hướng dẫn cài đặt Criteo Tags trên website

Overview

Criteo Tags cần được cài cuối thẻ body. Có 5 đoạn JavaScript cần được cài đặt

 1. Homepage Tag

 2. Category / Listing Tag

 3. Product Tag

 4. Basket / Cart Tag

 5. Sales Tag

[[disclaimer-developer]]

Feed

Gửi kỹ thuật viên Criteo đường link Google Shopping Feed nếu có, nếu không có thể tạo feed theo hướng dẫn sau Criteo Feed Specification.

Tags

Homepage Tag

Tag trên cài được cài đặt trên trang chủ. Example URL: {{homepageurl}}

Trường Định dạng Ví dụ Lưu ý
email Email người dùng đang đăng nhập (nếu có) 79054025255fb1a26e4bc422aef54eb4 Lowercase, trimmed và MD5

Code mẫu

Thay phần code mẫu trong ## với thông tin trên site

<!-- Criteo Homepage Tag -->
<script type="text/javascript" src="//static.criteo.net/js/ld/ld.js" async="true"></script>
<script type="text/javascript">
window.criteo_q = window.criteo_q || [];
var deviceType = /iPad/.test(navigator.userAgent) ? "t" : /Mobile|iP(hone|od)|Android|BlackBerry|IEMobile|Silk/.test(navigator.userAgent) ? "m" : "d";
window.criteo_q.push(
 { event: "setAccount", account: {{accountid}}}, // You should never update this line
 { event: "setEmail", email: "##Email Address of user##" }, // Để trống nếu không có
 { event: "setSiteType", type: deviceType},
 { event: "viewHome"});
</script>
<!-- END Criteo Home Page Tag -->

Ví dụ

<!-- Criteo Homepage Tag -->
<script type="text/javascript" src="//static.criteo.net/js/ld/ld.js" async="true"></script>
<script type="text/javascript">
window.criteo_q = window.criteo_q || [];
var deviceType = /iPad/.test(navigator.userAgent) ? "t" : /Mobile|iP(hone|od)|Android|BlackBerry|IEMobile|Silk/.test(navigator.userAgent) ? "m" : "d";
window.criteo_q.push(
 { event: "setAccount", account: {{accountid}}}, // You should never update this line
 { event: "setEmail", email: "79054025255fb1a26e4bc422aef54eb4" }, // Để trống nếu không có
 { event: "setSiteType", type: deviceType},
 { event: "viewHome"});
</script>
<!-- END Criteo Home Page Tag -->

Lising Tag

Được cài đặt trên trang danh mục sản phẩmkết quả tìm kiếm. Ví dụ: {{homepageurl}}/category?id=categoryid1

Trường Định dạng Ví dụ Lưu ý
email Email người dùng đang đăng nhập (nếu có) 79054025255fb1a26e4bc422aef54eb4 Lowercase, trimmed và MD5
Product ID Mảng chứa 3 IDs của sản phẩm đầu tiên đang được hiển thị [1,2,3] Mảng JavaScript

Code mẫu

Thay phần code mẫu trong ## với thông tin trên site

<!-- Criteo Category / Listing Tag -->
<script type="text/javascript" src="//static.criteo.net/js/ld/ld.js" async="true"></script>
<script type="text/javascript">
window.criteo_q = window.criteo_q || [];
var deviceType = /iPad/.test(navigator.userAgent) ? "t" : /Mobile|iP(hone|od)|Android|BlackBerry|IEMobile|Silk/.test(navigator.userAgent) ? "m" : "d";
window.criteo_q.push(
 { event: "setAccount", account: {{accountid}}}, // You should never update this line
 { event: "setEmail", email: "##Email Address of user##" }, // Để trống nếu không có
 { event: "setSiteType", type: deviceType},
 { event: "viewList", item: ["##Product ID 1##", "##Product ID 2##", "##Product ID 3##"] });
</script>
<!-- END Criteo Category / Listing Tag -->

Ví dụ

<!-- Criteo Category / Listing Tag -->
<script type="text/javascript" src="//static.criteo.net/js/ld/ld.js" async="true"></script>
<script type="text/javascript">
window.criteo_q = window.criteo_q || [];
var deviceType = /iPad/.test(navigator.userAgent) ? "t" : /Mobile|iP(hone|od)|Android|BlackBerry|IEMobile|Silk/.test(navigator.userAgent) ? "m" : "d";
window.criteo_q.push(
 { event: "setAccount", account: {{accountid}}}, // You should never update this line
 { event: "setEmail", email: "79054025255fb1a26e4bc422aef54eb4" }, // Để trống nếu không có
 { event: "setSiteType", type: deviceType},
 { event: "viewList", item: ["ProductID_1", "ProductID_2", "ProductID_3"] });
</script>
<!-- END Criteo Category / Listing Tag -->

Product Tag

Cài đặt tag sau vào trang chi tiết sản phẩm. Ví dụ: {{homepageurl}}/product?id=productid_1

Trường Định dạng Ví dụ Lưu ý
email Email người dùng đang đăng nhập (nếu có) 79054025255fb1a26e4bc422aef54eb4 Lowercase, trimmed và MD5
Product ID ID của sản phẩm đang được hiển thị ProductID_1 ID phải khớp với ID trong feed

Code mẫu

Thay phần code mẫu trong ## với thông tin trên site

<!-- Criteo Product Tag -->
<script type="text/javascript" src="//static.criteo.net/js/ld/ld.js" async="true"></script>
<script type="text/javascript">
window.criteo_q = window.criteo_q || [];
var deviceType = /iPad/.test(navigator.userAgent) ? "t" : /Mobile|iP(hone|od)|Android|BlackBerry|IEMobile|Silk/.test(navigator.userAgent) ? "m" : "d";
window.criteo_q.push(
 { event: "setAccount", account: {{accountid}}}, // You should never update this line
 { event: "setEmail", email: "##Email Address of user##" }, // Để trống nếu không có
 { event: "setSiteType", type: deviceType},
 { event: "viewItem", item: "##Product ID 1##" });
</script>
<!-- END Criteo Product Tag -->

Ví dụ

<!-- Criteo Product Tag -->
<script type="text/javascript" src="//static.criteo.net/js/ld/ld.js" async="true"></script>
<script type="text/javascript">
window.criteo_q = window.criteo_q || [];
var deviceType = /iPad/.test(navigator.userAgent) ? "t" : /Mobile|iP(hone|od)|Android|BlackBerry|IEMobile|Silk/.test(navigator.userAgent) ? "m" : "d";
window.criteo_q.push(
 { event: "setAccount", account: {{accountid}}}, // You should never update this line
 { event: "setEmail", email: "79054025255fb1a26e4bc422aef54eb4" }, // Để trống nếu không có
 { event: "setSiteType", type: deviceType},
 { event: "viewItem", item: "ProductID_1" });
</script>
<!-- END Criteo Product Tag -->

Basket/Cart Tag

Cài đặt tag sau vào trang giỏ hàng. Example URL: {{homepageurl}}/cart

Trường Định dạng Ví dụ Lưu ý
email Email người dùng đang đăng nhập (nếu có) 79054025255fb1a26e4bc422aef54eb4 Lowercase, trimmed và MD5
Product ID ID của sản phẩm ProductID_1 String
price Giá 150000 Số tự nhiên
quantity Số lượng 2 Số tự nhiên

Code mẫu

Thay phần code mẫu trong ## với thông tin trên site

<!-- Criteo Basket/Cart Tag -->
<script type="text/javascript" src="//static.criteo.net/js/ld/ld.js" async="true"></script>
<script type="text/javascript">
window.criteo_q = window.criteo_q || [];
var deviceType = /iPad/.test(navigator.userAgent) ? "t" : /Mobile|iP(hone|od)|Android|BlackBerry|IEMobile|Silk/.test(navigator.userAgent) ? "m" : "d";
window.criteo_q.push(
 { event: "setAccount", account: {{accountid}}}, // You should never update this line
 { event: "setEmail", email: "##Email Address of user##" }, // Để trống nếu không có
 { event: "setSiteType", type: deviceType},
 { event: "viewBasket", item: [
  {id: "##Product ID 1##", price: ##Product Unit Price##, quantity: ##Number of Units## }
  //thêm một object với mỗi sản phẩm trong giỏ hàng
]}
);
</script>
<!-- END Criteo Basket/Cart Tag -->

Ví dụ

<!-- Criteo Basket/Cart Tag -->
<script type="text/javascript" src="//static.criteo.net/js/ld/ld.js" async="true"></script>
<script type="text/javascript">
window.criteo_q = window.criteo_q || [];
var deviceType = /iPad/.test(navigator.userAgent) ? "t" : /Mobile|iP(hone|od)|Android|BlackBerry|IEMobile|Silk/.test(navigator.userAgent) ? "m" : "d";
window.criteo_q.push(
 { event: "setAccount", account: {{accountid}}}, // You should never update this line
 { event: "setEmail", email: "79054025255fb1a26e4bc422aef54eb4" }, // Để trống nếu không có
 { event: "setSiteType", type: deviceType},
 { event: "viewBasket", item: [
  {id: "ProductID_1", price: 200.99, quantity: 2 }
  //thêm một object với mỗi sản phẩm trong giỏ hàng
]}
);
</script>
<!-- END Criteo Basket/Cart Tag -->

Sales Tag

Cài đặt tag sau vào trang đặt hàng thành công. Example URL: {{homepageurl}}/dat-hang-thanh-cong

Trường Định dạng Ví dụ Lưu ý
email Email người dùng đang đăng nhập (nếu có) 79054025255fb1a26e4bc422aef54eb4 Lowercase, trimmed và MD5
Product ID ID của sản phẩm ProductID_1 String
price Giá 150000 Số tự nhiên
quantity Số lượng 2 Số tự nhiên
Mã đặt hàng Mã đặt hàng 7654322

Code mẫu

Thay phần code mẫu trong ## với thông tin trên site

<!-- Criteo Sales Tag -->
<script type="text/javascript" src="//static.criteo.net/js/ld/ld.js" async="true"></script>
<script type="text/javascript">
window.criteo_q = window.criteo_q || [];
var deviceType = /iPad/.test(navigator.userAgent) ? "t" : /Mobile|iP(hone|od)|Android|BlackBerry|IEMobile|Silk/.test(navigator.userAgent) ? "m" : "d";
window.criteo_q.push(
 { event: "setAccount", account: {{accountid}}}, // You should never update this line
 { event: "setEmail", email: "##Email Address of user##" }, // Để trống nếu không có
 { event: "setSiteType", type: deviceType},
 { event: "trackTransaction", id: ##Transaction ID##, item: [
  {id: "##Product ID 1##", price: ##Product Unit Price##, quantity: ##Number of Units## }
  //thêm một object với mỗi sản phẩm trong giỏ hàng
]}
);
</script>
<!-- END Criteo Sales Tag -->

Ví dụ

<!-- Criteo Sales Tag -->
<script type="text/javascript" src="//static.criteo.net/js/ld/ld.js" async="true"></script>
<script type="text/javascript">
window.criteo_q = window.criteo_q || [];
var deviceType = /iPad/.test(navigator.userAgent) ? "t" : /Mobile|iP(hone|od)|Android|BlackBerry|IEMobile|Silk/.test(navigator.userAgent) ? "m" : "d";
window.criteo_q.push(
 { event: "setAccount", account: {{accountid}}}, // You should never update this line
 { event: "setEmail", email: "79054025255fb1a26e4bc422aef54eb4" }, // Để trống nếu không có
 { event: "setSiteType", type: deviceType},
 { event: "trackTransaction", id: 7654322, item: [
  {id: "ProductID_1", price: 200.99, quantity: 2 }
  //thêm một object với mỗi sản phẩm trong giỏ hàng
]}
);
</script>
<!-- END Criteo Sales Tag -->

Verification

[[accurate]]